onze contactgegevens

Publicaties

Een overzicht van publicaties, evenementen, de agenda en andere communicatievormen op het snijvlak van Duurzaamheid & ICT. lees meer
 

 

Stichting GreenICT - de organisatie

Stichting GreenICT - Foundation for sustainable ICT - is een onafhankelijke not- for-profit organisatie werkzaam op het snijvlak van ICT en duurzaamheid. Stichting GreenICT heeft als doel het stimuleren en bevorderen van duurzaamheid in en door ICT (informatie- en communicatietechnologie). De stichting zet zich hiervoor in via onder meer het faciliteren, zoals het initiëren en begeleiden, van wetenschappelijk onderzoek en diverse vormen van communicatie zoals voorlichting, advies, lezingen, congressen en workshops. Onze focus ligt op duurzame ICT. Door zogenaamde "embedded" ICT reikt de hiermee afgebakende scope ver. Aangezien ICT nagenoeg overal, echter niet altijd zichtbaar, aanwezig is, strekt deze scope zich uit tot in alle geledingen van de maatschappij.

Het belang van duurzame ICT kan niet voldoende worden onderkend. Stichting GreenICT zet zich in voor een verduurzaming van ICTtechnologie. De Stichting initieert en levert bijdragen aan onder meer ICT(gerelateerd) wetenschappelijk onderzoek en andere R & D activiteiten. Daarnaast is Stichting GreenICT onder meer de initiatiefnemer van Stichting IIP Duurzame ICT - platform voor duurzame ICT (IIP Duurzame ICT), SIEnergyLab en An Innovative Truth - Congressen over Duurzame ICT & Energie (An Innovative Truth).

Omdat in het wetenschappelijke werkveld de voertaal voornamelijk Engels is, wordt naast de naam Stichting GreenICT ook de naam GreenICT Foundation gehanteerd. De volledige naam is Stichting ter bevordering van duurzaamheid in de informatie- en communicatietechnologie GreenICT.

Stichting GreenICT is een onafhankelijke not-for-profit organisatie en ontvangt geen subsidie. Er is sprake van volledig particuliere funding basis van donaties.

 

Stichting GreenICT - de missie

Stichting GreenICT heeft als doel het stimuleren en bevorderen van duurzaamheid in de informatie- en communicatietechnologie. De stichting zet zich hiervoor in via het faciliteren, zoals het initiëren en begeleiden, van wetenschappelijk onderzoek en diverse vormen van communicatie zoals voorlichting, advies, lezingen, congressen en workshops.
Stichting GreenICT streeft geen "ten koste van"-duurzaamheid na. Door het innovatief toepassen van huidige en toekomstige technologieën, is een optimaal rendement te bereiken zonder afbreuk te doen aan leef-, woon- en werkcomfort.
Stichting GreenICT verdoet niet graag haar tijd aan de non-discussie of er in een concreet geval sprake is van duurzaamheid in of door ICT. Het belang is immers het resultaat dat ICT bijdraagt aan een duurzame wereld. Lees hierover ook "Waarom Duurzame ICT?".

 

Stichting GreenICT - de werkwijze

Stichting GreenICT - Foundation for Sustainable ICT benadert ICT technologische vraagstukken op onafhankelijke en rationele wijze:

  • Stichting GreenICT heeft een onafhankelijke postie en is daardoor in staat aan het algemeen belang van duurzaamheid zo optimaal mogelijk invulling te geven.

  • Zuiver rationele benaderingen van ICT technologische vraagstukken vormen de meest optimale basis voor objectief en wetenschappelijk verantwoorde oplossingen. Dit is dan ook de reden waarom Stichting GreenICT een dergelijke wijze van benadering hanteert.

  • Stichting GreenICT gaat uit van mogelijkheden en uitdagingen. Deze positieve manier van benaderen is gebaseerd op ons People, Planet, Profit, Pleasure-concept ©.

 

Stichting GreenICT - de projecten

Ter invulling van haar missie initieert, begeleidt en participeert Stichting GreenICT (in) wetenschappelijk onderzoek en innovatie. Een overzicht van initiatieven is beschikbaar via deze link. Voor publicaties klik hier en voor activiteiten en evenementen klik hier.

 

Stichting GreenICT - de publicaties

Vaststaat dat voor het onder de aandacht brengen van onderwerpen en het verspreiden van kennis, publicaties een effectief middel zijn. Indien mogelijk zal Stichting GreenICT hiervan gebruik maken. Een overzicht van publicaties is beschikbaar via deze link.

 

Stichting GreenICT - vacatures

Stichting GreenICT heeft op dit moment geen openstaande vacatures.

 

Stichting GreenICT - stage- & afstudeermogelijkheden

Stichting GreenICT is regelmatig betrokken bij stages en afstudeertrajecten van zowel bachelor- als masterstudenten. Stichting GreenICT biedt studenten een sterk op kennis en vaardigheden gefocusde omgeving waar kennisdeling en Research & Development centraal staan. Via ons kan de afstudeerder eveneens beschikken over een zeer groot relatienetwerk van dedicated specialisten en generalisten. De bestuursleden en medewerkers van Stichting GreenICT beschikken daarnaast over aantoonbare jarenlange ervaring in de begeleiding van studenten. Stichting GreenICT is een not-for-profit organisatie en kan daardoor geen stagevergoeding bieden. Neem voor stages en afstudeermogelijkheden contact op met ons via deze link.

 

Stichting GreenICT - Waarom Duurzame ICT?

Of er in een concreet geval sprake is van duurzaamheid in of door ICT is een non-discussie.Ter onderbouwing van deze, op het eerste oog wellicht wat boude, stelling het volgende:
 
In de huidige samenleving wordt ICT vooral als een zogenaamde "enabler" van zo’n beetje alles gezien. Dat ICT ook ten aanzien van duurzaamheid een dergelijke ondersteunende, dienende rol krijgt toebedeeld, is in dat licht bezien min of meer vanzelfsprekend.
 
Naast deze, overigens uiterst zinvolle, rol kan men stellen dat er op het terrein van duurzaamheid in de ICT sector zelf eveneens veel winst valt te behalen. Los van alle als zodanig waarneembare technologie is ICT vaak verborgen aanwezig in nagenoeg alle geledingen van de hedendaagse maatschappij. Hiervoor geldt echter vaak "onbekend maakt onbemind". Deze “embedded” ICT treft men bijvoorbeeld aan in de auto, het koffiezetapparatuur en de magnetron. Verduurzaming van ICT levert dus ook buiten de sector aanzienlijke duurzaamheidsvoordelen op.
 
Opmerkelijk is dat de huidige duurzaamheidsfocus vooral gericht is op energie. Naast door efficiency verkregen energiebesparing kan echter ook de materiaalkeuze meervoudige verduurzaming opleveren. Enerzijds heeft de materiaalkeuze een direct effect op het energieverbruik. Anderzijds kan een bewuste materiaalkeuze zelf ook duurzaamheidsvoordelen opleveren. Zo kan het gebruik van een biobased polymere glasvezel voor datatransmissie het energieverbruik met minimaal een factor 15 verminderen, het gebruik van hernieuwbare stoffen (organisch afval zoals GFT en mest) laten toenemen en de afhankelijkheid van schaarse grondstoffen zoals aardolie en koper laten afnemen.
 
Met een bewuste belichting van "Duurzame ICT" wordt tevens beoogd de situatie, dat straks de hele wereld met behulp van ICT verduurzaamd is en ICT zelf nog een "fout" imago heeft, te voorkomen.
 
Kortom: het belang van duurzame ICT en de bewustwording daarvan kan niet genoeg worden benadrukt. Noodzaak, innovatie, idealisme en commercie hoeven elkaar hierbij niet in de weg te zitten, sterker nog, ze kunnen elkaar juist versterken.

 

Follow us